Jak działa CBR?

CO to jest CBR?

Centrum Badawczo Rozwojowe to status wprowadzony na mocy Ustawy z dn. 29.07.2005 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Od 2008 oferowany przedsiębiorcom na mocy nowej Ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej z dn. 30.05.2008 r. Celem nadawania statusu centrum badawczo-rozwojowego (CBR) jest rozwój prywatnego sektora badawczo-rozwojowego oraz wzrost popytu na usługi B+R.

Co to jest CBR?
Żarówka

Pomysł

Każda projekt B+R rozpoczyna się od prostej myśli, idei oraz chęci stworzenia innowacyjnego rozwiązania.

Książki

Wiedza

Pierwszym krokiem jest zebrania odpowiedniej wiedzy merytorycznej na temat danego zagadnienia badawczego.

Narzędzia

Umiejętności

Wieloletnie doświadczenie w realizacji przedsięwzięć badawczo-rozwojowych oraz umiejętności zespołu badawczego są niezbędnym elementem każdej pracy B+R.

Processor

Technologia

Każde prace badawcze wymagają wykorzystanie odpowiedniej technologii lub stworzenie nowych rozwiązań badawczych na potrzeby projektu.

Planer

Plan pracy

Efektywne przeprowadzenie prac uzyskuję się dzięki inteligentnemu zarządzeniu zespołem badawczym.

Projekt

Projekt

Dzięki wykorzystaniu pomysłu, wiedzy, umiejętności, technologii oraz planu pracy możliwe jest stworzenie projektu innowacyjnego rozwiązania.

Prototyp

Prototyp

Efektem końcowym prac badawczo-rozwojowych jest stworzenie funkcjonalnego prototypu, nad którym mogą być prowadzone dalsze prace badawcze.

Nasze osiągnięcia

Centrum Badawczo - Rozwojowe (R&D Centres) zostało utworzone w celu systematycznego prowadzenia prac twórczych, podjętych dla zwiększenia zasobu wiedzy, jak również dla znalezienia nowych zastosowań dla tej wiedzy.

Centrum Badawczo - Rozwojowe to wyspecjalizowana firma, która prowadzi prace badawczo-rozwojowe na zlecenie innych przedsiębiorstw lub wyodrębnione jednostki przedsiębiorstw obsługujące działalność badawczo-rozwojową. Szerokie ujęcie działalności badawczo-rozwojowej obejmuje w swoim zakresie: nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług.

Status centrum badawczo-rozwojowego może uzyskać przedsiębiorca, który spełnia kryteria określone w ustawie o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej:

  • nie posiada statusu jednostki badawczo-rozwojowej,
  • przychody przedsiębiorstwa netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość kwoty określonej w przepisach o rachunkowości jako minimalny przychód netto ze sprzedaży za poprzedni rok obrotowy osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, do których stosuje się przepisy o rachunkowości,
  • uzyskuje co najmniej 20 proc. przychodów netto ze sprzedaży usług badawczo-rozwojowych,
  • nie zalega z zapłatą podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne.

Decyzja o nadaniu statusu Centrum Badawczo - Rozwojowego


Zadaniem Centrum Badawcz- Rozwojowego  „SIGMA S.A.” jest oferowanie swoich usług na skalę światową w zakresie wykonywania innowacyjnych projektów, proponowania rozwojowych rozwiązań technicznych i technologicznych, jak również prowadzenie komercyjnej działalności laboratoryjnej. Śledząc główne trendy i nowości na rynku globalnym, spółka uczestniczy w wielu przełomowych przedsięwzięciach.

Inwestycja w kadry, poprzez zatrudnianie wysoko wykwalifikowanych inżynierów, otwartych na nowe wyzwania, ciągłe podnoszenie kwalifikacji i umiejętności pracowników, współpraca z uczelniami, instytucjami naukowymi i jednostkami samorządowymi oraz wypracowanie innowacyjnego myślenia, umożliwiają firmie „SIGMA S.A.” podejmowanie i realizację tematów ambitnych i nowatorskich.

Centrum realizuje kompleksowe rozwiązywanie problemów technicznych od koncepcji wstępnych, poprzez projektowanie, wykonanie prototypu, aż do przeprowadzenia badań w momencie uruchomienia urządzenia. Gwarantuje również skuteczność wdrażanych udoskonaleń oraz krótki czas realizacji zleconego zadania.

Firma „SIGMA S.A.” oprócz prowadzenia działań w celu zwiększania wartości swoich akcji bierze również udział w akcjach społecznych, m.in. współuczestniczy w kształceniu przyszłej kadry inżynieryjno-technicznej poprzez program praktyk studenckich.

Analizując potrzeby swoich klientów i poszukując najkorzystniejszych rozwiązań spółka kieruje się hasłem przewodnim: „EKSPANSJA INNOWACYJNOŚCI”, które towarzyszy jej na każdym etapie działania.

prototypy
252

zrealizowane prototypy

zegar
20

lat
doświadczenia

target
100

procent realizacji celów

ppl
23

inżynierów i specjalistów